اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
می‌خواهم پزشک‌-نویسنده‌ای شوم که جهانِ معمولی و فهمِ ناکاملش را در دل جـستارِ شخصی به کلمه تبدیل می‌کند. اگر کلمه در حوصله‌‌تان می‌گنجد، بخوانید.